Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez zarejestrowaną pod numerem NIP,REGON,KRS:
GLOBAL-POŻ M.CHRZĄSTEK, P.WOJNAROWSKI SP.J. NIP 625 245 48 73
REGON 36252219800000 KRS 0000576337 zwaną dalej Global-Poż
zawartych w sposób określony w § 1 pkt. 4 poniżej.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również ”OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Global-Poż
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego przyjęcia przez Global-Poż
4. Zamówienia muszą być złożone:
-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail
Zamówienie musi określać dokładnie sprecyzowany opis produktu/ów, dokładną nazwę i adres Kupującego, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnione z Global-Poż formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
5. Przy składaniu pierwszego zamówienia Kupujący powinien przedstawić kserokopię dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku podmiotu działającego na rzecz Kupującego, osoba ta obowiązana jest do przedstawienia dokumentu uprawniającego do składania zamówień w imieniu Kupującego. Kupujący obowiązany jest poinformować Global-Poż o każdej zmianie podmiotu uprawnionego do działania w jego imieniu i na jego rzecz
6. Global-Poż przyjmuje zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 będą realizowane w następnym dniu roboczym o ile oczywiście zamówiony towar będzie dostępny na magazynie.
7. Złożenie zamówienia przez Kupującego lub podmiot uprawniony do działania w jego imieniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OWS Global-Poż.
OWS dostępne są na stronie internetowej www.global-poz.pl (zakładka O firmie) oraz na żądanie Kupującego w siedzibie Global-Poż.

§ 2
Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy, katalogi, broszury, cenniki i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Global-Poż mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Ceny zawarte w cenniku produktów są zalecanymi cenami sprzedaży bez podatku VAT i na warunkach EXW (INCOTERMS 2010), wiążącymi Strony po przeprowadzeniu indywidualnych uzgodnień. Strony mogą w drodze odrębnej umowy uzgodnić inne ceny sprzedaży. Global-Poż zastrzega sobie prawo zmiany cen m.in. w wyniku zmian kursów, cen surowców, transportu, energii, podatków.

§ 3
Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT uprzednio wystawionej przez Global-Poż
2. Płatności dokonuje się w walucie umieszczonej na fakturze przelewem na jedno z kont bankowych podanych na fakturze, w zależności od tego, w jakiej walucie została wystawiona faktura. Jeżeli podstawą ustalenia ceny sprzedaży jest cena wyrażona w walucie obcej, kursem przeliczania tej waluty jest średni kurs sprzedaży w NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

3. Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Global-Poż zażąda od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych oraz może żądać odszkodowania w wysokości poniesionych strat z tego tytułu.
4. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym Global-Poż
5. Global-Poż ma prawo żądać przedpłaty za towar w całości lub częściowo dla zabezpieczenia swojej dostawy.
6. W przypadku nieterminowej realizacji płatności Global-Poż jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Global-Poż jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.
7. Kupującemu nie służy wobec Global-Poż prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, chyba że Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
8. Wstrzymanie jakiejkolwiek płatności przez Kupującego ze względu na reklamację jest niedopuszczalne, chyba że reklamacja została wcześniej uznana przez Global-Poż, która określiła wysokość zatrzymanej kwoty.

§ 4
Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest na podstawie złożonego przez niego zamówienia i potwierdzonego przez Global-Poż Zamówiony towar może być dostarczony do Kupującego transportem własnym Global-Poż, za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także odbierany osobiście w siedzibie firmy Global-Poż przy ul.Zagórskiej 35A w Będzinie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminy odbioru.
2. Jeżeli odbioru towaru z siedziby Global-Poż dokonuje osoba wysyłana przez Kupującego, winna ona posiadać pisemne upoważnienie do odbioru towaru i faktury, chyba że odbioru dokonuje właściciel firmy lub osoba wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, jako upoważniona do reprezentowania Kupującego.
3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich.
Dostawa jest płatna a jej koszt zawarty jest na ofertach lub ustalony podczas rozmów
telefonicznych bądź korespondencji email.
Jeżeli Kupujący zleci dostarczenie zamówionego towaru innemu przewoźnikowi niż ww., na własny koszt, Kupujący zobowiązany jest zapewnić transport zamówionego towaru zgodnie z załączoną do zamówienia kartą charakterystyki danego towaru, w tym standardami MSDS.
4. Za datę dostawy uznaje się moment, w którym towar zostaje dostarczony Kupującemu transportem Global-Poż, lub, jeśli dostawa ma się odbyć za pośrednictwem przewoźnika, za datę dostawy uznaje się moment, gdy towar zostaje przekazany przewoźnikowi do doręczenia, bez względu na to, czy przewoźnik działa na zlecenie Global-Poż, czy na zlecenie Kupującego.
5. Global-Poż jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi.
Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Global-Poż dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
6. Global-Poż nie odpowiada za żadne opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie producenta, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, wypadki, eksplozje, awarie jądrowe, awarie maszyn i urządzeń, sabotaż, strajki lub inne zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależne od zasadności żądań) akty urzędowe lub zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki w dostawach, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu lub jakiekolwiek inne przyczyny, które są poza kontrolą Global-Poż i które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub niezmiernie uciążliwe.

7. Jeśli opóźnienie spowodowane jedną z powyższych przyczyn potrwa dłużej niż 30 dni, obie strony mają prawo, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, rozwiązać kontrakt w odniesieniu do towarów, które nie zostały dostarczone, chyba że strony inaczej się umówiły.

8. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, posiadania względem Global-Poż innych zaległych zobowiązań przez Kupującego, realizacja kolejnych dostaw może zostać przez Global-Poż wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

§ 5
Prawa i obowiązki Kupującego

1. Korzyści i ciężary związane ze sprzedawanym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru przechodzą na Kupującego w dacie dostawy, określonej w § 4 pkt. 4 powyżej.
2. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z zaleceniami producenta zamówionego towaru, określonymi w karcie charakterystyki (karta MSDS) dostępnej na stronie WWW producenta lub na żądanie Kupującego udostępnianej przez Global-Poż Naruszenie przez Kupującego niniejszego pkt. zwalnia Global-Poż od wszelkiej odpowiedzialności.
3. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem niezapewnionym przez Global-Poż, Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika.

§ 6
Gwarancja oraz reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Global-Poż niezwłocznie pocztą e-mail, pisemnie na adres siedziby spółki, sporządzając protokół reklamacyjny, lub za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.global-poz.pl w zakładce O firmie -> Ogólne Warunki Sprzedaży OWS.
2. Protokół reklamacyjny musi zawierać: nazwę reklamowanego towaru, a jeśli posiada, to także numer katalogowy, ilość reklamowanych egzemplarzy, a także kserokopię/skan faktur stanowiących podstawę nabycia reklamowanego towaru, ewentualnie numer ww. faktury, wskazać osobę do kontaktu w sprawie reklamacji, podać dokładne dane składającego reklamacje oraz dokładnie opisać reklamację lub usterkę towaru.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Global-Poż występuje jako dystrybutor towarów i że wyłącznie producent gwarantuje Kupującemu, iż dostarczony towar spełnia kryteria określone w jego specyfikacjach. Wszelkie inne warunki i gwarancje dotyczące jakości albo przydatności towarów do danego celu są nieakceptowane. W przypadku reklamacji towarów rola Global-Poż sprowadza się jedynie do przekazania tej reklamacji producentowi. Odpowiedzialność z tytułu sprzedaży towarów, w tym gwarancji i rękojmi, ograniczona jest wyłącznie do wymiany towaru na wolny od wad lub do zwrotu uiszczonej ceny i nie obejmuje innych strat, a także utraconych korzyści.
4. Kupujący sprawdzi towary niezwłocznie w trakcie dostawy i będzie uprawniony do zareklamowania braku ilościowego towaru oraz mechanicznych uszkodzeń przesyłki, pod warunkiem że:
a. Kupujący zaznaczy spostrzeżony defekt na dokumentach przewoźnika,
b. Kupujący przekaże Global-Poż pisemną informacje o tym zdarzeniu nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty dostawy.
5. Kupujący będzie miał prawo do zareklamowania wad jakościowych otrzymanych towarów w terminie dwóch dni roboczych od ich wykrycia, nie później niż w ostatnim dniu trwania okresu gwarancji na reklamowany towar.

6. Jeśli Kupujący reklamuje braki lub wady towaru, nie może go nadal używać. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Global-Poż może poddać inspekcji reklamowany towar w siedzibie Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu zareklamowanego towaru firmie Global-Poż bez pisemnej zgody Global-Poż Kupujący w żadnym wypadku nie jest uprawniony do zwrotu reklamowanego produktu producentowi.
7. Wszelkie reklamacje ze strony Kupującego zostaną odrzucone, jeśli:
a. Dostarczone towary były magazynowane lub używane niewłaściwie,
b. Kupujący nie poinformował Global-Poż o zaistniałej szkodzie (domniemanej wadzie) w sposób przewidziany w ust. 1 i ust. 2 powyżej oraz w terminie określonym w pkt. 4 b oraz pkt 5 powyżej lub nie dopuścił do sprawdzenia towaru,
c. Kupujący nie zastosuje się lub zrobi to niewłaściwie, lub z opóźnieniem, do swoich zobowiązań wobec Global-Poż wymienionych w zapisach niniejszego regulaminu lub innych umowach łączących go z Global-Poż.
8. Wszelkie rekomendacje i porady dawane Kupującemu przez Global-Poż czynione są w dobrej wierze, ale nie wiążą się z przyjmowaniem jakichkolwiek zobowiązań przez Global-Poż
9. W każdym przypadku podstawą rozpoznania reklamacji przez Global-Poż jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego w sposób opisany w § 6 ust. 2 powyżej lub za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.global-poz.pl w zakładce O firmie.
10. Global-Poż jest zobowiązany rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków reklamacyjnych, wskazany termin rozpoznania reklamacji zostanie wydłużony o termin, w którym Kupujący dopełni brakujące obowiązki reklamacyjne. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta towaru, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta.
11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Global-Poż może według swego uznania wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w zastosowanym towarze lub zwrócić równowartość ceny, jaką Kupujący uprzednio zapłacił za reklamowany towar. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.
12. Global-Poż na prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Global-Poż przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
13. Akceptując niniejsza procedurę reklamacyjną, Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

§ 7
Zwrot towaru

1. W wypadku pomyłki zamawiającego (w wyborze modelu, złym wskazaniu potrzebnych części, wycofania się klienta itp.) istnieje możliwość zwrotu przed upływem 14 dni po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedającym.
2. Towar na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.
3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie do siedziby firmy Global-Poż kopii dokumentu zakupu oraz dostarczenie na własny koszt zwracanego towaru,
w nieuszkodzonym i oryginalnym opakowaniu oraz pokrycie kosztów dostawy
towaru.

§ 8
Rozwiązanie umowy

1. Global-Poż jest uprawniony:
a. jeśli faktura, albo jej część nie zostanie zapłacona przez Kupującego,
b. w terminie, a termin opóźnienia zapłaty wynosi co najmniej 60 dni, jeśli Kupujący nie stosuje się do zaleceń Global-Poż lub producenta, jeśli Kupujący niewłaściwie wywiązuje się z jakichkolwiek innych zobowiązań względem Global-Poż wynikających z umów łączących go z Global-Poż oraz z warunków określonych niniejszym regulaminem, jeśli złożony został wniosek o upadłość Kupującego lub o otwarcie postępowania układowego, lub jego likwidacji albo przejęcia,
bez zawiadomienia odłożyć wykonanie wszelkich zamówień lub zerwać wszelkie umowy zawarte z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności stosowania żadnych wezwań oraz żądać natychmiastowej zapłaty wszystkich należności, łącznie z tymi, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
2. Przy ww. rozwiązaniu umowy Global-Poż będzie miał prawo wejść na teren Kupującego w celu odebrania wszystkich dostarczonych wcześniej towarów, zaś Kupujący zobowiązuje się udzielić mu w tym zakresie wszelkiej pomocy.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy sprzedaży a niniejszym regulaminem, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.
3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
4. Z wyjątkiem zamówień, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Global-Poż oraz Kupującego związane z realizacją zamówień muszą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Z zastrzeżeniem powyższego, zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie nie mają charakteru wiążącego.
5. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Global-Poż.
o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
6. Zmiany umowy sprzedaży lub postanowień OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Global-Poż i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienie wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienie sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Global-Poż

 

 GLOBAL-POŻ M.Chrząstek P.Wojnarowski Spółka Jawna, ul. Zagórska 35A, 42-500 Będzin